شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

Plan geometrique de la rue centrale de la ville de Khomeiny. 2017

Plan geometrique de la rue centrale de la ville de Khomeiny. 2017

Design urbain
درباره پروژه

La nouvelle rue centrale Khomeini, située entre la vieille ville d’Imam et Shariati, a une longueur d’environ 700 mètres.