شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

نمایشگاه خودرو شاهین شهر

نمایشگاه خودرو شاهین شهر

پروژه‌های منتخب, طراحی داخلی, معماری
درباره پروژه

بزرگترین مرکز نمایشگاهی خودرو ایران با وسعتی در حدود 12/75 هکتار در حد شمال شرقی شهر شاهین‌شهر و غرب آزاد راه اصفهان – تهران با فاصله حدود 15 کیلومتری از شهر اصفهان واقع شده است. اراضی این مجموعه از سمت شمال به ترمینال شاهین‌شهر، از سمت شرق به حریم آزاد راه اصفهان-تهران، از سمت غرب به بلوار هسا و شهر شاهین‌شهر و از سمت جنوب به اراضی بایر موجود منتهی می‌گردد. دسترسی اصلی این مجموعه از بلوار هسا می‌باشد. حوزه فراگیر مجموعه نمایشگاهی در گام نخست شهر شاهین‌شهر و شهر اصفهان و پس از آن در مقیاس استانی، ملی و فراملی خواهدبود.

این مجموعه دارای 5 بلوک به شرح زیر است:

بلوک A با مساحت حدود 21763 مترمربع 17/06 %، بلوک B با مساحت حدود 30260 مترمربع 23/74 %، بلوک C  با مساحت حدود 30390 مترمربع 23/84 %، بلوک D با مساحت حدود 32255 مترمربع 25/30 % ، بلوک E با مساحت حدود 12827 مترمربع 10/06 % از کل مجموعه را به خود اختصاص داده است.

کاربری‌های بلوک A شامل موارد زیر می‌باشد:

– کاربری نمایشگاهی 5729 مترمربع (8 واحد)

– کاربری خدماتی 2754 مترمربع (2 واحد)

– محوطه سبز و معابر 13280 مترمربع

 

کاربری‌های مستقر در بلوک B عبارتند از:

– کاربری نمایشگاهی 8218 مترمربع (37 واحد)

– کاربری خدماتی 400 مترمربع (2 واحد)

– تاسیسات شهری 200 مترمربع (1 واحد)

– محوطه سبز و معابر 21442 مترمربع

 

کاربری‌های موجود در بلوک C به صورت زیر است:

– کاربری نمایشگاهی 8618 مترمربع (32 واحد)

– کاربری خدماتی 2016 مترمربع (2 واحد)

– تاسیسات شهری 175 مترمربع (1 واحد)

– محوطه سبز و معابر 19581 مترمربع

 

کاربری‌هایی که در بلوک D جایگذاری شده‌اند از قبیل موارد زیر می‌باشد:

– کاربری نمایشگاهی 8016 مترمربع (38 واحد)

– کاربری تجاری 524 مترمربع (2 واحد)

– تاسیسات شهری 200 مترمربع (1 واحد)

– محوطه سبز و معابر 23283 مترمربع

 

کاربری های مستقر در بلوک E شامل:

– کاربری تجاری 3376 مترمربع (27 واحد)

– کاربری خدماتی 3421 مترمربع (4 واحد)

– محوطه سبز و معابر 6030 مترمربع