شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مرکز خدمات ناحیه ای تخت فولاد.2003

مرکز خدمات ناحیه ای تخت فولاد.2003

شهرسازی
portfolio
درباره پروژه

با عبور خیابان سپهسالار از محدوده شمالی محوطه تاریخی تخت فولاد ،عرصه مسکونی این بخش به دو نیمه تقسیم گردیده است. این طرح کوشش دارد از یک سو با طراحی یک مرکز خدمات ناحیه ای به عنوان حلقه اتصال مابین تخت فولاد و محوطه های بلافصل آن و از سوی دیگر با احیای مادی نایج در این بخش روح زندگی ،طراوت و پویایی را در فضای سنگین و فرسوده تخت فولاد دمیده و این محوطه را تبدیل به یک فضای شهری مطلوب نماید.

در همین راستا با پیشنهاد احیاء مادی نایج و ساماندهی محوطه های اطراف آن و همچنین طراحی یک مرکز خدمات ناحیه ای آشتی این محوطه تاریخی را با محوطه های مسکونی پیرامون آن برقرار نماید.