شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

طرح ساماندهی ،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر نی ریز.2010

طرح ساماندهی ،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر نی ریز.2010

شهرسازی
درباره پروژه

انجام مطالعات ساماندهی ،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر نی ریز در سال 1389 شروع شد و پس از 3 سال مطالعات در سال 1391 به تصویب رسید .در طی این روند محدوده اولیه بافت فرسوده از 40 هکتار به حدود 80 هکتار افزایش و دقیق سازی گردید و حدود 12 پروژه به عنوان پروژه های پیشگام محرک توسعه بافت فرسوده تعریف شد و در نهایت مطالعات اقتصادی و برنامه فیزیکی هرکدام به عنوان یک پکیج سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران آماده گردید .