شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سوابق مدیر عامل در شهرسازی .2001-2010

سوابق مدیر عامل در شهرسازی .2001-2010

شهرسازی
درباره پروژه

دکتر سعید قره چاهی بعنوان مدیرعامل سوابق و تجربیات ذیل را در همکاری با سایر همکاران در کارنامه ی خود دارد :

طرح سیمای شهری خیابان سپهسالار حد فاصل خیابان شیخ صدوق تا خیابان سجاد – مهندسین مشاور پایا – همکار طراحی

طرح سیمای شهری خیابان ولیعصر- مهندسین مشاور آتک – مسئول طرح

طرح سیمای شهری گذر تاریخی حسن آباد – مهندسین مشاور پایا – مسئول طرح

طرح سیمای شهری بزرگراه همت – مهندسین مشاور آتک – مسئول طرح

طرح بازنگری در طرح تفضیلی شهر اصفهان مناطق جنوب اصفهان 5 ، 6 و 12- مهندسین مشاور آتک – مسئول طرح

طرح بازنگری در طرح تفضیلی شهر شهرضا – مهندسین مشاور آتک – همکار طراحی

طرح تفضیلی روستاهای جنوب شرق اصفهان ( ردان، فیزادان، دنارت) – مهندسین مشاور آتک – مسئول طرح