شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

هتل پنج ستاره سیلوان

هتل پنج ستاره سیلوان

پروژه‌های منتخب, طراحی داخلی, معماری
درباره پروژه

هتـل پنـج سـتاره سـیلوان در جنـوب غربـی شـهر خوانسـار بروی دامنـه ارتفاعـات کـوه سـیل و مشـرف به پـارک سـرچشـمه و شـهر خوانسـار جـای گرفتـه است. این هتـل با بیـش از 100 اتـاق، 8 سـالن پذیرایـی، 6 رسـتوران و کافـی‌شـاپ، گالـری آثـار هنـری، اسـتخر، فضـای بـازی و سـرگرمـی و … بـا مسـاحتی بیـش از 27000 مترمربـع در 12 طبقـه آمـاده پذیرایی و سـاختن تجــربه‌ی متفــــاوت بــــرای مهمـانـــــان شـــــهر خوانـســـــار می‌باشـــــد.