شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

2008 . Intervention feasibility plan in worn-out texture of Shahreza

2008 . Intervention feasibility plan in worn-out texture of Shahreza

Urban Design
درباره پروژه

The historical city of Shahreza has a worn textured area of 239/9 hectares.

Intervention feasibility plan was carried out in the worn-out texture of Shahreza in 2008 and finally about 10 renovation projects in the worn-out texture of the city were proposed as development stimulating projects and incentives.