شرکت هور و معماری پایدار - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

2009 . Organizing Urban Areas of Neyriz

2009 . Organizing Urban Areas of Neyriz

Tourism and Landscape
درباره پروژه

At the request of the municipality of Neyriz, the organization of some of the squares and urban spaces was put on the design agenda. In order to identify this urban space it was attempted to take advantage of the historical and past concepts of the city.